سیلابس و رئوس مطالب دوره به قرار زیر میباشد : 

معرفی وتعیین مشخصات دستگاه تزریق
ورودی مورد نیازقبل از شروع آنالیز
مشخصات سه بعدی مدل
تعیین مواد پلیمری و مشخصات آن
تعیین مشخصات فرآیند
مش بندی و انواع آن
مشخص نمودن اشکالات مش وآماده سازی برای آنالیز
آنالیز Gate Location
آنالیز Fast Fill
بررسی و معرفی انواع ورودی ها و مسیر راهگاهی
آنالیز پر شدن قالب Fill - Folw
بررسی نحوه پر شدن مواد درون قالب
بررسی معایب ظاهری و کیفی قطعه
آنالیز Runner Balance
آنالیز Molding Window
آنالیز Warpage
بررسی عیوب ناشی از تزریق و بهبود شرایط
تعیین حجم مواد مصرفی
آنالیز خنککاری
تهیه گزارش ازآنالیزهای انجام شده

 

فهرست جدیدیترین نرم افزارهای مولدفلو

Autodesk.Moldflow.Design.2016.x64
Autodesk.Moldflow.Adviser.Ultimate.2016.x64
Autodesk.Moldflow.Synergy.2016.x64
Autodesk.Moldflow.Insight.Ultimate.2016.x64
Autodesk Moldflow.Communicator.2016.x64
Autodesk.SimStudio.Tools.2016.x64
Autodesk.CADdoctor.for.Autodesk.Simulation.2016.x64

دانلود بروشور نرم افزار مولد فلو

 نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این نرم افزار 

 

Moldflow1

  

مدت آموزش این دوره 20 ساعت و هزینه آن برای هر نفر 500 هزار تومان میباشد

 

70 کلاس یک جلسه ای کتیا

طراحی و ساخت (فنی و مهندسی)

Engineering2

آموزش و رفع اشکال آنلاین Catia

Online Training

فیلم های آموزشی کتیا

Training Video

ابتدای صفحه