سیلابس و مطالب دوره به قرار زیر میباشد :

معرفی نرم افزار Visual Environment
آشنایی با محیط Visual Mesh
نحوه وارد کردن فایل با فرمتهای مختلف
ایجاد کردن Mesh

آشنایی با محیط Visual Cast

 تعریف Virsual Mold
تعیین پارامترهای Volume Manager
مشخص کردن Process Condition Maneger
تنظیم Simulation Parameter
آنالیز Start Simulation

آشنایی با محیط Visual Viewer
تعاریف Scale Control
نمایش Results
Temperature
Fraction Solid
Solidification Time
Shrinkage Porosity

دانلود بروشور نرم افزار پروکست

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این نرم افزار

 

Procast

 

مدت آموزش این دوره 20 ساعت و هزینه آن برای هر نفر 500 هزار تومان میباشد

 

70 کلاس یک جلسه ای کتیا

طراحی و ساخت (فنی و مهندسی)

Engineering2

آموزش و رفع اشکال آنلاین Catia

Online Training

فیلم های آموزشی کتیا

Training Video

ابتدای صفحه