تجهیزات پالایشگاهی با کتیا

Petro1

مهندسی پزشکی با کتیا

Med Equip1

طراحی صنعتی با کتیا

Industrial

آموزش کتیا از راه دور

Online Training

اصول و مبانی اولیه طراحی هواپیما بر اساس روشهای

Dassault Systems Sales Channel Package 

 بروشور محتوا و رئوس مطالب دوره

1- مراحل طراحی هواپیما

:   Aerospace Solutions

 

 Aerospace Structures Engineering -

 Aircraft Co-Development -

 Aerospace Supplier Collaboration -

 Integrated Space Allocation Mock Up -

 Integrated Aeroengine Development -

 Aircraft Systems -

 Aircraft Cabin Completion -

 Life Cycle For Aerospace Product -

 

Aircraft Design1

 

70 ماژول تخصصی کتیا

طراحی و معماری (آرشیتکچر) با کتیا

Archit0

طراحی و دکوراسیون داخلی با کتیا

Architecture3

طراحی غرفه های نمایشگاهی با کتیا

Exhibition1

طراحی و تهیه نقشه کابینت با کتیا

Cabinet1

ابتدای صفحه