اصول و مبانی اولیه طراحی هواپیما بر اساس روشهای

Dassault Systems Sales Channel Package 

 بروشور محتوا و رئوس مطالب دوره

1- مراحل طراحی هواپیما

:   Aerospace Solutions

 

 Aerospace Structures Engineering -

 Aircraft Co-Development -

 Aerospace Supplier Collaboration -

 Integrated Space Allocation Mock Up -

 Integrated Aeroengine Development -

 Aircraft Systems -

 Aircraft Cabin Completion -

 Life Cycle For Aerospace Product -

 

Aircraft Design1

 

70 کلاس یک جلسه ای کتیا

طراحی و ساخت (فنی و مهندسی)

Engineering2

آموزش و رفع اشکال آنلاین Catia

Online Training

فیلم های آموزشی کتیا

Training Video

ابتدای صفحه