تجهیزات پالایشگاهی با کتیا

Petro1

مهندسی پزشکی با کتیا

Med Equip1

طراحی صنعتی با کتیا

Industrial

آموزش کتیا از راه دور

Online Training

 سیلابس و فهرست رئوس مطالب دوره به قرار زیر میباشد :

 

آموزش محیط Autoform Sigma

آموزش محیط Autoform Stamping Adviser Plus

آموزش محیط Autoform Process Planner Plus

آموزش محیط Autoform Process Explorer Plus

آموزش محیط Autoform Die Designer Plus

آموزش محیط Autoform Compensator Plus

آموزش محیط Autoform Cost Calculator Plus

آموزش محیط Autoform Die Advisor

آموزش محیط Autoform Solver Plus

آموزش محیط Autoform Trim Plus

آموزش محیط Autoform Termo Solver

آموزش محیط Autoform Hydroforming Package

آموزش محیط Autoform Hem Planner

 

فهرست ماژولها و بوشور نرم افزار اتوفرم به قرار زیر میباشد :

 

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این نرم افزار

 

Autoform1

 

 

70 ماژول تخصصی کتیا

طراحی و معماری (آرشیتکچر) با کتیا

Archit0

طراحی و دکوراسیون داخلی با کتیا

Architecture3

طراحی غرفه های نمایشگاهی با کتیا

Exhibition1

طراحی و تهیه نقشه کابینت با کتیا

Cabinet1

ابتدای صفحه