دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی اتصالات روی بدنه فلزی خودرو
 • - آنالیز اتصالات

 

 

 

آموزش کتیاAutomotive Biw Fastening

DMU Fastening Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - وابسته سازی ,ایجاد کاتالوگ، فرمول نویسی
 • - بلوک نویسی , طراحی پارامتریک و طراحی جدول

 

 

 

آموزش کتیاFormula

Design Table

Catalog Editor

Knowledge Template

Publication

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی قید و بست
 • - فیکسچرهای چند یونیت

 

 

 

آموزش کتیاJig & Fixture Design

Panel Gages

Checking Fixture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی جیگ و فیکسچر

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی قالب فلزی
 • - طراحی قالب چند مرحله ای
 • - قالب کشش، خمش، برش

 

 

 

آموزش کتیاDie Layout

Die Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی قالب فلزی

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - سطح سازی آیرودینامیکی
 • - ایجاد سطوح زیبا، یکنواخت

 

 

 

آموزش کتیاAutomotive ClassA

Icem Shape Design

Icem Shape Design AeroExpert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه