دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - نور پردازی,تعریف مواد و رندرینگ
 • - ادغام تصاویر مجازی و واقعی
 • - ایجاد انیمیشن و حرکت داخل مجموعه ها

 

 

 

آموزش کتیاPhoto Studio

Material Library

Real Time Rendering

DMU Navigator

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - پیدا کردن تداخل قطعات
 • - ایجاد برش مجموعه ها
 • - ایجاد متن و توضیح روی مدل

 

 

 

آموزش کتیاDMU Space Analysis

DMU 2D Viewer

Compute Clash

Product Data Filtering

Product Engineering Optimizer

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - ایجاد مدل سه بعدی از نما و برش های دو بعدی

 

 

 

آموزش کتیا2D Layout for 3D Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - ایجاد مانیکین
 • - تغییرات اندروپومتری
 • - طراحی و آنالیز ارگونومی

 

 

 

آموزش کتیاHuman Builder

Human Measurements Editor

Human Posture Analysis

Human Activity Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - ایجاد کامپوزیت
 • - طراحی قطعات مرکب

 

 

 

آموزش کتیاComposites Design

Composites Grid Design

DMU Composites Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه