دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - آشنایی با تلرانسهای هندسی GD&T
 • - اندازه و تلرانس گذاری روی مدل سه بعدی

 

 

 

آموزش کتیاFunctional Tolerancing & Annotation

Product Functional

DMU Tolerancing Review

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - مدلسازی دستی احجام
 • - مدلسازی از تصاویر دو بعدی
 • - طراحی صنعتی

 

 

 

آموزش کتیاImagine & Shape

Sketch Tracer

Shape Operation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوه

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی کارخانه و چیدمان
 • - لوله کشی، کانال کشی، داکت
 • - طراحی آویزها

 

 

 

آموزش کتیاPlant Layout

Piping Design

Tubing Design

Hvac Design

Hanger Design

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - تحلیل تنش
 • - آنالیز استاتیکی
 • - آنالیز فرکانسی، خمشی

 

 

 

آموزش کتیاGenerative Structural Analysis

Static Case

Frequency Analysis

Buckling Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی دسته سیم
 • - گسترده دسته سیم
 • - ایجاد انشعاب و اتصال

 

 

 

آموزش کتیاElectrical Harness Assembly

Electrical Harness Installation

Electrical Harness Flattening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه