محتواي دوره (cat05) :

 DMU Kinematics

New Mechanism
New joint (Revolute-Prismatic-cylindrical....)
Simulation
Generate Video
Speed & Accelration

DMU Fitting
Create Shuttle
Simulation
Create Track
Edit Sequence
Swept Volume
Path Finder

 

---------------------------------------------------------------------------------

پیش نیاز دوره :
cat01
cat02
---------------------------------------------------------------------------------
اهداف دوره (cat05) :

دوره آموزش پیشرفته طراحی مکانیزمها و تحلیل دینامیکی - شبیه سازی مراحل مونتاژ و دمونتاژ

زمانیکه یک مجموعه ای ساخته شود یکی از اصولی ترین کارها شبیه سازی حرکت یک مجموعه و مکانیزم می باشد.
تا چنانچه در عمل اشکالی وجود دارد و یا اینکه مکانیزم امکان حرکت نداشته باشد را تشخیص داده وآنرا اصلاح کنیم.
محیط DMU Kinematics یک محیط شبیه سازی در نرم افزار Catia می باشد که با وجود چندین مفصل و
تعریف ترتیب حرکت آنها می توان یک مکانیزم را شبیه سازی نموده و در حین حرکت میزان سرعت، شتاب و
مکث آنرا محاسبه نمود و
حتی امکان شبیه سازی مراحل مونتاژ و دمونتاژ یک مجموعه را در محیط DMU Fitting خواهیم داشت.

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه