محتوای دوره (cat04) :

 Digitized Shape Editor
 Cloud Import
 Cloud Edition
 Cloud Reposition
 Mesh Creation
 Mesh Edition
 Scan Creation

 Quick Surface Reconstruction 
 Curve Creation
 Domain Creation
 Surface Creation
 Operation
 Analysis

 Shape Sculptor
 Component Selection
 Creation
 Edition
 Modeling

---------------------------------------------------------------------------------
پیش نیاز دوره :
cat01
cat02
---------------------------------------------------------------------------------
اهداف دوره (cat04) :
در روش مهندسی معکوس به دلیل اینکه هیچ اطلاعات هندسی از قطعه موجود نمی باشد،
بایستی توسط ابعاد برداری با دستگاههای Cmm یا Scaner ها ی اپتیک، اطلاعات قطعه را استخراج کرد.
این اطلاعات به صورت مجموعه ای از ابر نقاط می باشد که درنرم افزار Catia یک محیط وجود دارد
بنام Digitized Shape Editor که در این محیط پس از وارد کردن ابر نقاط و ویرایش آن
شروع به Mesh بندی کردن قطعات نموده تا شکل اصلی قطعه را نمایش داد،
سپس توسط محیط دیگری بنام Quick Surface Reconstruction امکان ایجاد
سطح (Surface) روی Mesh را خواهیم داشت و در نهایت یک مدل هندسی سه بعدی مشابه قطعه اولیه ایجاد خواهیم کرد.

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه