محتوای دوره  (cat03) :

 Genarative Shape Design
 WireFrame
 Surface Design
 Operations
 Advanced Operations
 Advanced Surfaces
 Developed Shapes
 BiW Templates

 Free Style
 Surface Creation
 Curve Creation
 Shape Modification
 Operation
 Shape Analysis

 Healing Assistant
 Check Topology
 Repair Topology
 Check Geomotry
 Repair Geometry
 Shape Analysis

---------------------------------------------------------------------------------
پیش نیاز دوره :
cat02
---------------------------------------------------------------------------------
اهداف دوره (cat03) :
یک محیط جدید به نام Generative Shape design در این دوره ارائه می شود که توانمندی های
آن نسبت به اولین محیط سطح سازی بیشتر بوده و امکان ویرایش سطوح در آن فراهم می باشد
دوره آموزش پیشرفته طراحی استایل (Style)
یکی از توانمندیهای منحصر به فرد نرم افزار Catia امکان طراحی استایل و شکل دادن یک مدل هندسی پیچیده می باشد.
محیط Free Style یک محیط فوق العاده برای ترسیم ایده و تصورات یک طراح می باشد که با ابزارهای قدرتمند آن
می توان هر طرحی را ترسیم و به نمایش گذاشت.
بعلاوه محیط دیگری به نام Healing Assistant وجود دارد که امکان پیدا کردن عیوب و اشکال ظاهری هر سطح
را برای ما فراهم میکند. برای یک طراح فراگیری این محیط الزامی و ضروری میباشد.

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه