محتواي دوره مقدماتی (cat02):

                                                                                  : Wireframe Workbench

                                                                                                      Point -
                                                                                                          Line -
                                                                                                        Plane -
                                                                                                       Spline -
                                                                                                          Helix -
                                                                                                  Projection -
                                                                                                Intersection -

                                                                                               : Operation

                                                                                                           Join -
                                                                                                Disassemble -
                                                                                                          Split -
                                                                                                         Trim -
                                                                                            Transfomation -

                                                                                        : Surface Design Workbench

                                                                                                     Extrude -
                                                                                                    Revolve -
                                                                                                      Sphere -
                                                                                                     Cylinder -
                                                                                                      Offset -
                                                                                                      Sweep -
                                                                                                            Fill -

---------------------------------------------------------------------------------
پیش نیاز دوره :
آشنایی با اصول نقشه کشی
---------------------------------------------------------------------------------
اهداف دوره مقدماتی (cat02):
تسلط کامل به مدلسازی سیمی سه بعدی (Wireframe)
تهیه و ایجاد مدلهای سطحی و مدلهای پیچیده سه بعدی (Surface Design)
---------------------------------------------------------------------------------

یکی از محیط های توانمند نرم افزار Catia محیط WireFrame می باشد. 

دراین محیط امکان ترسیم پروفیل های سه بعدی و پیچیده فراهم می باشد، مثل منحنی های Spline سه بعدی و منحنی های
مارپیچی(helix) که در طراحی پیچها و فنرها کاربرد دارد. ایجاد Working Plane که مبنای سطح طراحی می باشد و
یا نقاط با مختصات سه بعدی از دیگر توانمندی های این محیط می باشد. دومین محیط این دوره محیط Surface design

می باشد که امکان ایجاد سطوح و قطعات با ضخامت ناچیز در آن امکان پذیر می باشد.مثلا برای طراحی هر قطعه

پیچیده آیرودینامیکی می توان از این محیط کمک گرفته و قطعاتی مثل بدنه خودرو، هواپیما و... را در آن طراحی و ایجاد کرد.

 

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه