محتواي دوره مقدماتی (cat01):

Sketcher Workbench

 • Constraint
 • Profile
 • Operation

Part Design Workbench

 • Sketch Base Features
 • Dress Up Features
 • Transformation
 • Boolean Operations
 • Advance Replication Tools

Assembly Design Workbench

 • Constraints
 • Component
 • Product
 • Views
 • Assembly Eatures
 • Bill Of Material

Drafting Workbench

 • Views
 • Drawing
 • Dimensionning
 • Dress Up

 

اهداف دوره:

تسط کامل به مدلسازی قطعات حجیم و توپر (Solid)

تهیه و ایجاد مجموعه ها و قراگیری آنها کنار یکدیگر (Assembly)

تهیه نقشه های ساخت و اجرایی قطعات و مجموعه های صنعتی با ابعاد و اندازه (Drawing)


 

این دوره آموزشی شامل مدلسازی قطعات توپر و مجموعه ها می باشد. برای ایجاد یک مدل سه بعدی لازم است تا ابتدا مقطع دو بعدی آنرا ترسیم نماییم. این ترسیم در محیطی بنام Sketcher امکانپذیر می باشد. محیط Sketcher یک محیط دو بعدی است که تمام مقاطع و پروفیل های هندسی در آن ایجاد می شود. پس از ترسیم مقطع یا پروفیل مورد نظر وارد محیط بعدی یعنی Part Design می شویم که امکان تبدیل پروفیل دو بعدی به مدل سه بعدی در آن فراهم می باشد. سومین محیط امکان مونتاژ و در کنار هم قرار دادن قطعات سه بعدی را برای ما فراهم می آورد که آنرا Assembly Design می نامیم. محیط چهارم یعنی Drafting امکان تهیه نقشه ساخت و اجرایی از قطعات و مجموعه ها را برای ما امکانپذیر می سازد که شامل نقشه هایی با ابعاد و اندازه می باشد.

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه